Loan & Advance

कर्जा लगानी

क्र. स. विवरण                                      खाताको सूचक       मासिक किस्ता        एकमुष्ठ          कैफियत
१. व्यवसायिक कर्जा BL १६ १६  
२. हायर पर्चेज कर्जा HPL १६ छैन  
३. डिलाईट सरल कर्जा DEL १६ १६  
४.

आवधिक बचत कर्जा

FDCL

बचतको ब्याजमा थप २ प्रतिशत१९%

५. घरजग्गा कर्जा HLL १६ १६  
६. सैक्षिक कर्जा EL १६ १६  
७. वैदेशिक रोजगार कर्जा FEL १६ १६  
८. कृषि कर्जा AL १६ १६  
९. घरायसी कर्जा HL १६ १६  
नोट : कर्जा तर्फा तिन महिना भन्दा बढि समय माग भएमा अनिबार्य किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ